Om forskning

Barnriksstroke är ett delregister till Riksstroke, som i sin tur i första hand inte är ett forskningsregister. Det har dock visat sig att Riksstroke är en mycket värdefull kunskapsbas också för kliniskt-epidemiologiskt inriktad forskning kring stroke. Med barnstrokeregistret fördjupas möjligheten att också få ökad kunskap om stroke hos barn och ungdomar.

De insamlade patientuppgifter som forskarna arbetar med är alltid anonyma, det går alltså inte att via namn eller födelsenummer identifiera enskilda personer.