Information om stroke

Stroke är en allvarlig sjukdom

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan. Skadorna visar sig som en plötslig förlust av olika funktioner som styrs från hjärnan, till exempel tal, rörelser, känsel och syn. Stroke kallades tidigare för slaganfall. Stroke är uppdelad på infarkt i hjärnan (ca 85 %), intracerebrala blödningar (ca 10 %) samt subaraknoidalblödningar (ca 5 %).

Om man får en stroke behöver man omedelbart få sjukhusvård.

Läs mer om stroke-slaganfall på https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/stroke-och-blodkarl-i-hjarnan/stroke/

TIA – en varningssignal

TIA, transitorisk ischemisk attack, är en störning i hjärnans blodcirkulation som går över. Det betyder att man får symtom som liknar dem man får vid stroke, men som försvinner helt inom ett dygn. Ofta varar symtomen vid TIA endast några minuter.

Om man får en stroke behöver man omedelbart få sjukhusvård.

Läs mer om TIA på https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/stroke-och-blodkarl-i-hjarnan/stroke/

Stroke drabbar många och kräver stora resurser

Årligen drabbas ca 25 000 personer i Sverige av stroke. De flesta (mer än 80 %) är över 65 år. Dessutom beräknas att 8–12 000 människor årligen drabbas av TIA (transitoriska ischemiska attacker), ett förebud för stroke (denna siffra är dock osäker). Stroke utgör den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna och är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer.

Med närmare en miljon vårddagar årligen är stroke den enskilda somatiska sjukdom som svarar för flest vårddagar på svenska sjukhus. För personer som drabbats av stroke krävs också stora resurser i kommunala särskilda boenden och kommunal hemtjänst. Baserat på Riksstrokedata har den totala samhällskostnaden beräknats uppgå till 18,3 miljarder kronor årligen, detta utan att man kunnat beräkna hur mycket närståendes vårdinsatser motsvarar.

De senaste årtiondenas framsteg i strokevården har kraftigt bidragit till att reducera behovet av samhällsinsatser. En färsk beräkning genomförd av Institutet för Hälsoekonomi i Lund på uppdrag av Hjärt-Lungfonden har visat att kvalitetsförbättringar i strokevården, byggda på forskningsframsteg, har gett ökad hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga till ett värde av minst 78 miljarder kronor över de senaste 30 åren.