Inrapportering

Registret är aktuellt för följande patienter:

  • Barn från 1 månads ålder upp till 18 år
  • Uppfyller inklusionskriterier för stroke (inkl cerebral venös trombos)
  • Patient/vårdnadshavare har fått information om Barnriksstroke och har inte motsatt sig inrapportering

Behandlande läkare kan inrapportera uppgifter från vårdtillfället vid det akuta insjuknandet, efter att ha lämnat patientinformation till familjen. Patientinformationen finns även översatt till engelska, arabiska, persiska och somaliska.

För inrapportering används akutformulär, som postas till register-koordinator för registrering i databas.

Patientinformation och akutformulär finns under fliken -vårdpersonal -inrapportering -formulär.

Uppföljning sker vid 3 respektive 12 månader efter insjuknandet, i form av enkäter till barn och vårdnadshavare. Dessa skickas ut via post av registerkoordinator.

 

Om du träffar patienter som är aktuella för registret vore vi tacksamma för kontakt via register-koordinator eller någon av oss övriga i Barnriksstrokes ledningsgrupp.

Postadress:

Barnriksstroke, registerkoordinator
Astrid Lindgrens Barnsjukhus C10:33
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm