Registreringar

Samtliga 72 sjukhus som tar emot akuta strokepatienter deltar i Riksstroke. Under 2021
registrerades 20 228 vårdtillfällen för akut stroke i Riksstroke (Figur 13). Sedan Riksstrokes start
1994 har 592 471 patienter inkluderats i registret.

Under det senaste decenniet har antalet strokepatienter minskat, trots en ökande befolkning.
Antalet registrerade vårdtillfällen 2021 var 231 (1 %) fler än 2020 (Tabell 16). Detta kan spegla en
viss underregistrering under 2020 till följd av pandemin.

I Tabell 16 redovisas data för antalet registreringar per region för åren 2012–2021. I Tabell 17
redovisas antal registrerade vårdtillfällen per sjukhus. Minskningen i antalet registreringar
uppvisade variationer mellan regioner och sjukhus. För 2021 sågs ett minskat antal registreringar
67 på 18 % eller mer vid ett sjukhus jämfört med 2 sjukhus föregående år. För tre sjukhus uppgick
minskningen till mer än 50 patienter.