Ansökan om datauttag för verksamhetsutveckling/prenumerationstjänster

Riksstrokes syfte är att bidra till att strokevården håller en hög och jämn kvalitet över hela landet. Riksstroke redovisar strokevårdens innehåll och resultat öppet gentemot allmänhet, patienter, professioner samt beslutfattare inom sjukvård och socialtjänst. Riksstroke tjänar även som uppföljningsinstrument för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård.

Riksstroke ska fungera som verktyg för sjukhusens kontinuerliga kvalitets- och förbättringsarbete med syfte att den svenska strokevården fortsätter att förbättras. Resultat visar på att allt fler vårdas på en strokeenhet och att andelen med återinsjuknande minskar, vilket kan tala för bättre förebyggande åtgärder mot stroke i samhället och inom sjukvården.

För att ta del av data för er verksamhet så finns det färdiga målnivå och vårdförlopps rapporter för er klinik och region. Kontakta kansliet för mer information, riksstroke@regionvasterbotten.se eller via telefon, se kontaktpersoner