Statistik

Statistik

Resultaten från registreringen i Riksstroke presenteras för det mesta som tabeller och grafer i ett flertal rapporter som kommer ut vid olika tidpunkter under året. Stor vikt läggs vid att tabeller och grafer ska vara enkla att förstå. Främst redovisas andelar (%), men även annan deskriptiv statistik såsom medelvärde, median och konfidensintervall förekommer i redovisningarna. Redovisningen sker på sjukhus-, landsting/region, sjukvårdsregion och riksnivå (alla variabler presenteras ej på alla nivåer).
Vissa utvalda variabler presenteras på riksnivå uppdelat i t.ex. åldersgrupper och kön. I graferna är sjukhus med vad vi betraktar som osäkra data markerade (låg täckningsgrad, hög andel som inte följts upp eller små tal).
De uppgifter som presenteras i Riksstrokes rapporter kan vid många sjukhus behöva analyseras mer fördjupat. Sjukhus och landsting/region kan också behöva följa hur olika kvalitetsindikatorer utvecklas mer i realtid. Riksstroke har därför en dashboard där varje sjukhus kan följa sina egna inmatade data. Datat är aggregerat och man kan jämföra med genomsnittet på landstings/region- eller nationell nivå. Riksstroke centralt kan också tillhandahålla data till sjukhusen eller landsting/region främst för verksamhetsutveckling, detta sker genom enskilda uttag.
Statistik från Riksstroke används också i Socialstyrelsens öppna jämförelser och Sveriges kommuner och landstings (SKL) redovisning av olika indikatorer i vården.