Definition

Vårdorganisation STROKEENHET sidan 94, ur Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2005 Medicinskt och hälsoekonomiskt faktadokument.

Sammanfattning

 • En strokeenhet är en organiserad slutenvårdsenhet som helt eller nästintill helt och hållet tar hand om patienter med stroke och som sköts av ett multidisciplinärt team speciellt kunniga inom strokevård.
 • Vård på strokeenhet minskar dödlighet, funktionsberoende och behov av institutionsvård.
  • De positiva effekterna av strokeenhet gäller samtliga strokedrabbade oavsett ålder, kön och slaganfallets svårighetsgrad.
  • Vård på strokeenhet jämfört med vård på vanlig vårdavdelning med för inte förlängd vårdtid på sjukhus.
  • En obruten vårdkedja på sjukhuset på en strokeenhet har stor betydelse.
  • Vårdtid för patienter på strokeenhet motsvarar minst 7 dagar för att säkerställa de påvisade positiva effekterna. Det motsvarar ett behov av ca 15 vårdplatser på strokeenhet per 100 000 invånare i primärt upptagningsområde.
 • Mobila stroketeam, dvs. strokepatienter vårdas på vanlig vårdavdelning och sköts av ambulerande team från strokeenheten, har inte gynnsam effekt.
 • Tidigarelagd understödd utskrivning till hemmet med specialutbildat multidisciplinärt hemrehabiliterings- team knutet till strokeenheten medför förkortad vårdtid på sjukhus och minskat funktionsberoende hos utvalda strokepatienter med milda till måttliga symtom.

Definition av strokeenhet och dess innehåll

Det finns flera definitioner av en strokeenhet. Baserat på Stroke Unit Trialists Collaboration (SUTC) och European Stroke Intitiative (EUSI) kan en enad definition vara:
 • En strokenhet är en organiserad slutenvårdsenhet som helt eller nästintill helt och hållet tar hand om patienter med stroke och som består av ett multidisciplinärt team speciellt kunniga om strokevård.
Strokeenheters innehåll har definierats (evidensstyrka 1) [315] på följande sätt. Strokeenheten:
 • är en identifierbar enhet på ett sjukhus, det vill säga den har en hel eller definierad del av en vårdavdelning som fungerar som strokeenhetens bas, där man enbart (eller nästan enbart) tar hand om patienter med stroke.
 • har personal med expertkunnande inom stroke och rehabilitering. Exempel på detta är återkommande utbildningsprogram med strokekompetensbevis [316] som erhålls efter godkänd genomgången kurs.
 • består av ett multidisciplinärt team som har möten minst en gång per vecka. Teamet innefattar läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och logoped samt har tillgång till dietist och psykolog helst med neuropsykologisk inriktning.
 • ger detaljerad information och utbildar patienten och närstående under vårdtiden på strokeenheten.
 • har ett fastställt program för registrering och åtgärder av vanliga problem för att undvika och i förekommande fall snabbt åtgärda medicinska och andra komplikationer.
 • startar omedelbart med mobilisering och tidig rehabilitering av patienten.