//

Alingsås lasarett får priset årets strokeenhet 2021

Pressmeddelande från Riksstroke
– Årets Strokeenhet är utsedd!


Riksstroke har återigen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2021.

I år är det sjukhus som utmärkte sig som bäst för ”God strokevård” strokeenheten vid Alingsås Lasarett som får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2021” av styrgruppen för Riksstroke!

Ytterligare sex sjukhus får ett omnämnande för ”God strokevård”, de är Avesta, Bollnäs, Kullbergska, Köping, Motala och Sundsvall.

Riksstroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Riksstroke är unikt bland kvalitetsregistren eftersom det innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter 3 och 12 månader efter insjuknandet.

Riksstroke har funnits sedan 1994 och varje år registreras ca 20 000 insjuknanden i stroke och 8000 insjuknanden i TIA. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen. Under den tid som Riksstroke har funnits, har många nya behandlingar tillkommit, och kvaliteten på svensk strokevård förbättrats markant. Men fortfarande finns det mycket att göra för att vården skall hålla en jämn och hög nivå på alla sjukhus i landet.

I samband med Riksstrokes användardag i Örebro den 7 september har priset för ”Bästa strokeenhet” delats ut till Alingsås Lasarett
och till övriga sjukhus som är omnämnda för God strokevård. De kommer även att presenteras i Årsrapporten från Riksstroke och på Stroketeamkongressen 2021, också den i Örebro. Årsrapporten finns tillgänglig på Riksstrokes hemsida (https://www.riksstroke.org/ under ”Rapporter” och ”Årsrapporter”). Rapporten beskriver strokevården i Sverige på de olika sjukhusen som vårdar akuta
strokepatienter. Det är den rapporten som ligger till grund för bedömningen ”Årets Strokeenhet 2021”.

I årsrapporten presenteras och analyseras data för 2021. Glädjande nog har den akuta strokevården (inklusive registerarbetet)i stort fungerat bra trots de stora utmaningarna som har funnits i pandemins kölvatten. Vårdkvaliteten verkar inte ha försämrats 2021jämfört med före pandemin. I akutskedet har fler patienter vårdats på strokeenhet som första vårdnivå, och fler patienter
har behandlats med trombektomi. Fortfarande finns det emellertid stora skillnader i Sverige i hur stor andel som erhållersådan behandling. Det finns en osäkerhet kring hur rehabilitering och uppföljning efter det akuta skedet fungerat, vilketbehöver belysas i ytterligare kvalitetsuppföljningar.

Stina Claesson och Carita Lilja från Alingsås Strokeenhet tillsammans med Riksstrokes registerhållare Mia von Euler och Riksstrokekoordinator Hannele Hjelm.

Registerhållare Riksstroke
Mia von Euler
Professor och överläkare
Örebro universitet
Universitetssjukhuset Örebro
701 82 Örebro
Tel. 019-30 35 09
Mia.von-euler@oru.se

Svensk startsida

Riksstrokekoordinator
Hannele Hjelm
Riksstroke, målpunkt PA rum 1013
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090-785 87 83
hannele.hjelm@regionvasterbotten.se

Svensk startsida